ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່

ໂຄງການລາວສູ້ສູ້


 ດາວໂຫຼດ App ສຳລັບຜູ້ໃຊ້

ຂຶ້ນທະບຽນສຳລັບຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ QR Code

ຂຶ້ນທະບຽນສ້າງ Vaccine ID ຜ່ານເວັບໄຊ