ຮ້ານຄ້າ ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໂຄງການ

ລະຫັດ
ຊື່ຮ້ານຄ້າ
1CKK
ພະແນກ ຕສ ທົດລອງ2
07/09/2022
QRCode
ZCJC
ນຸດ
07/09/2022
QRCode
9RCJ
76797736 ດາວເພັດ ທຄຕລ.
02/09/2022
QRCode
SD60
ຮ້ານອາຫານຕາມສັ່ງ
01/09/2022
QRCode
W2VT
ບູ້ຍ
23/08/2022
QRCode
ULCC
ໂຮງໝໍນ້ອຍບ້ານບໍ່
18/08/2022
QRCode
5C64
ຄໍາມະນີ
04/08/2022
QRCode
I7P1
Johny
03/08/2022
QRCode
C0Q0
Smoking
02/08/2022
QRCode
PA7P
Bounpone
01/08/2022
QRCode